Algemene Voorwaarden

algemene voorwaarden

KUSzzz

Artikel 1

 1. Op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en werkzaamheden in de ruimste zin des woords van KUSzzz zijn de onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn alleen dan rechtsgeldig wanneer zij schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd.
 3. Eventuele door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden / leveringsvoorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk door opdrachtnemer van de hand gewezen.

Artikel 2

 1. Opdrachtnemer: KUSzzz V.O.F. KvK-nummer: 56733534. Het BTW-identificatienummer is NL 8522.86.752.B.01.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht geeft aan opdrachtnemer dan wel gebruik maakt van de diensten van opdrachtnemer.
 3. Opdracht: een overeenkomst tot het verlenen van diensten en/of het leveren van goederen.
 4. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden

Artikel 3

 1. Opdrachtnemer stelt op basis van de gegevens, aangeleverd door opdrachtgever en verzoeken van de opdrachtgever, de inhoud van de opdracht op schrift.
 2. Zodra de opdracht, in de vorm van een schriftelijke overeenkomst, door partijen is ondertekend, start opdrachtnemer de overeengekomen activiteiten en/of leveringen.
 3. Latere wijzigingen in de opdracht worden schriftelijk vastgelegd.
 4. Partijen kunnen in onderling overleg de werkzaamheden staken, wijzigen of opschorten. Opdrachtnemer is dan gerechtigd om de gemaakte kosten tot dan toe bij de opdrachtgever in rekening te brengen, waaronder ook begrepen de vergoeding voor de door opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
 5. Indien opdrachtgever voortijdig (voor het einde van de overeenkomst) de opdracht beëindigd of de opdracht eindigt in de gevallen zoals opgenomen in artikel 3.6 van deze Algemene Voorwaarden, is opdrachtnemer gerechtigd de volledige prijs van de opdracht minus de nog niet gemaakte kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. De opdracht eindigt in ieder geval door:
  -De dood van opdrachtgever of opdrachtnemer;
  -Faillissement of WSNP van opdrachtnemer of opdrachtgever;
  -Beëindiging van de opdracht door een van de partijen.
 7. De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd door (of vanwege) de opdrachtnemer. Opdrachtnemer neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bepaalde werkzaamheden, voor zover nodig en noodzakelijk, te laten verrichten door anderen.
 8. Opdrachtnemer sluit uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid, als gevolg van de verrichte werkzaamheden door of namens opdrachtnemer, daaronder begrepen gevolgschade, uit, voor zover de wet dit toestaat.
 9. Om een correcte uitvoering van de opdracht mogelijk te maken, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle essentiële informatie, documenten en gegevens die opdrachtnemer nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de organisatie van opdrachtgever, die bij de werkzaamheden betrokken zullen zijn.
 10. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden, is ieder van de partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan: ziekte, arbeidsongeschiktheid van opdrachtnemer en/of voor opdrachtnemer werkzame derden. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij steeds gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 4

 1. Voor iedere door opdrachtnemer aangenomen opdracht is opdrachtnemer gerechtigd, voor aanvang van de opdracht, een bedrag gelijk aan de helft van het bedrag van de totale opdracht in rekening te brengen, die door opdrachtgever betaald dient te zijn, alvorens er een aanvang genomen wordt aan de werkzaamheden / leveringen. In overleg tussen partijen kan een ander bedrag worden afgesproken.
 2. Er wordt wekelijks door opdrachtnemer gefactureerd. De facturen van opdrachtnemer kennen een betalingstermijn van 21 dagen na factuurdatum. Het verschuldigde bedrag dient bijgeschreven te worden op een door opdrachtnemer op te geven bankrekeningnummer.
 3. Indien de opdrachtgever met een betaling aan opdrachtnemer te kort schiet, is opdrachtgever, zonder dat daartoe ingebrekestelling vereist is, in verzuim. Opdrachtnemer is alsdan gerechtigd haar verdere werkzaamheden en leveringen op te schorten, totdat volledig betaald is.
 4. Bij verzuim is de opdrachtgever aan opdrachtnemer wettelijke (handels-)rente verschuldigd vanaf datum verzuim tot aan datum algehele voldoening.
 5. Bij niet-tijdige betaling door opdrachtgever aan opdrachtnemer, komen de door opdrachtnemer te maken buitengerechtelijke kosten (te berekenen conform de staffel incassokosten danwel liquidatietarief rechtbanken – www.rechtspraak.nl) met een minimum van € 100,00 voor rekening van opdrachtgever.
 6. Verrekening door opdrachtgever is niet toegestaan.
 7. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken conform artikel 6:44 BW allereerst in mindering op rente en kosten alvorens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs indien opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een andere factuur.
 8. Klachten dienen binnen 7 dagen na factuurdatum per aangetekende brief met ontvangstbevestiging zijn ingediend bij opdrachtnemer. Na voornoemde termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft opdrachtgever zijn recht verwerkt. Klachten schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

Artikel 5

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het eigendom voor van de door haar geleverde of nog te leveren goederen/zaken, totdat alle facturen door opdrachtgever zijn voldaan.
 2. Alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten en daaraan gerelateerde rechten op de resultaten van de werkzaamheden, die opdrachtnemer in opdracht van de opdrachtgever verricht, berusten bij opdrachtnemer.
  Opdrachtnemer verleent aan opdrachtgever het recht de resultaten uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor deze aan opdrachtgever te beschikking zijn gesteld.
 3. Voor elke overtreding van het bepaalde in artikel 5.2 is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van € 2.500,00, onverminderd het recht van opdrachtnemer op volledige schadevergoeding.

Artikel 6

 1. Opdrachtgever dient bij aflevering te onderzoeken of het afgeleverde beantwoordt aan de overeenkomst. De opdrachtgever dient aan opdrachtnemer binnen 7 dagen na aflevering, middels aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, kennis te geven van klachten onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond.
 2. Beantwoordt het geleverde niet aan de overeenkomst, dan is opdrachtnemer verplicht tot aflevering van het ontbrekende, herstel of vervanging van het geleverde, tenzij het gebrek niet te wijten is aan opdrachtnemer.
 3. Eventuele klachten ontslaan opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 7

 1. Aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag van de door haar verzekeraar gedane uitkering, voor zover de aansprakelijkheid door de verzekering van opdrachtnemer is gedekt en door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
 2. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is en deze aansprakelijkheid niet wordt gedekt door de verzekering, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het door de opdrachtgever nog verschuldigde bedrag.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar niet-leidinggevende medewerkers.

Artikel 8

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van KUSzzz of overeenkomsten gesloten met KUSzzz worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement te Maastricht, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.